برای شکایت کردن اطلاعات خودتون رو در پایین وارد کرده و مشکلتان را توضیح دهید.