آماراینستاگرام در سال 2019 حدود یک میلیارد کاربر به خود جذب کرده است