جلسه 9 : آموزش بخش کاربران - افزودن کاربر در وردپرس و مدیریت آن ها