جلسه 9 : آموزش بخش کاربران - افزودن کاربر در وردپرس و مدیریت آن ها | کیت وردپرس | قالب وردپرس | آموزش وردپرس | پوسته وردپرس